جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی بیست و دوم فروردین با حضور جناب آقای دکتر شکیب و اعضای گروه تخصصی

 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی بیست و دوم فروردین با حضور جناب آقای دکتر شکیب و اعضای گروه تخصصی با دستور جلسه تهیه نقشه های فاز 2 اجرایی معماری برگزار شد و موارد ذیل در جلسه توسط اعضا طرح گردید:
1-اعضای گروه تخصصی از سرپرست محترم شورا درخواست نمودند فرایند تهیه و تایید نقشه ها از استانها استعلام گردد و ضمن ایجاد وحدت رویه ترتیبی اتخاذ گردد تا فرایند تک نقشه‌ای در همه استانها الزامی و تعرفه رشته های تخصصی در استانها یکسان باشد.
2- طراح هماهنگ کننده به صورت سلیقه‌ای تنها در برخی از استانها وجود دارد و بایستی شورای مرکزی به استان ها ابلاغ نماید که مطابق مبحث دوم مقررات ملی عمل نمایند.
3- با توجه به تهیه تعرفه و شرح خدمات تخصصی طراحی نما توسط گروه تخصصی معماری- اعضا  از جناب آقای دکتر شکیب درخواست نمودند که پیشنهاد گروه تخصصی به وزارتخانه ارسال گردد تا مبانی قیت گذاری خدمات خاص در استانها مورد توجه اعضا قرار گیرد. در پایان جلسه دکتر شکیب مطرح نمودند شرح خدمات مهندسی در قسمت مربوط به تداخل بین رشته‌ای در وازرتخانه در حال بررسی و پیگیری است.
جلسه معماری