از سوی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

نظام نامه ارجاع کار نظارت، به روسای سازمان نظام مهندسی استان ها ابلاغ شد

نظام نامه ارجاع کار نظارت به صورت آزمایشی تا پایان سال جاری جهت اقدام به رئیس سازمان نظام مهندسی استان ها ابلاغ شد.  

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به بند «ف» ماده 114 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام نامه ارجاع کار نظارت که در جلسه شماره 293 شورای مرکزی مورخ 15 آذر 1401، به تصویب رسیده است به صورت آزمایشی تا پایان سال جاری جهت اقدام به رئیس سازمان نظام مهندسی استان ها ابلاغ شد.  جزئیات این ابلاغیه را اینجا بخوانید.

 

nezam